Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Deklaracja dostępności

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Śpiewak, tomasz.spiewak@araw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 783 53 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław

  1. Do budynku prowadzi brama od placu Solnego oznaczona numerem 14/14A. Siedziba ARAW znajduje się na I, II i III piętrze budynku. Siedziba jest dostępna z dwóch wejść oznaczonych numerami 14 i 14A. Do obu wejść prowadzą schody. Przy obu wejściach znajduje się domofon.
  2. Budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach z uwagi na to, że siedziba Spółki zlokalizowana jest w budynku historycznym wpisanym do rejestru zabytków. Brak windy.
  3. Recepcja główna ARAW znajduje się w bramie 14 na II piętrze. Poza domofonem wejście do recepcji nie posiada dodatkowych zabezpieczeń.
  4. Ciągi komunikacyjne na I, II i III piętrze wolne od barier architektonicznych. Toalety na II i III piętrze są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. 
  5. W pobliżu siedziby Spółki, na placu Solnym, znajduje się 6 ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Dojazd do siedziby Spółki możliwy jest również za pomocą transportu publicznego (tramwaje linii 3, 4, 10, 23 i 33, przystanek Zamkowa).
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online za pomocą narzędzia https://tlumacz.migam.org/miasto_wroclaw.     

 

do góry