Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

https://bip.araw.pl/ara/przyjmowanie-i-zalatwia/dostep-do-informacji-pu/4460,Dostep-do-informacji-publicznej.html
03.03.2024, 03:07

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji Spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Spółkę, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Spółki poprzez:

  • przesłanie pocztą na adres: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław lub poprzez złożenie pisma na skrzynkę ARAW na ePUAP-ie: /ARAW_SA/SkrytkaESP/
  • złożenie osobiście w sekretariacie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, II piętro
  • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: araw@araw.pl.

Metadane

Data publikacji : 02.04.2021
Data modyfikacji : 06.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Jezierska
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Jezierska
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Śpiewak

Opcje strony